Promocje
Zestaw pióro wieczne i notes Lamy Set 2000 Brown brązowe edycja limitowana
Zestaw pióro wieczne i notes Lamy Set 2000 Brown brązowe edycja limitowana

1 990,00 zł

Cena regularna: 2 190,00 zł

Najniższa cena: 1 990,00 zł
szt.
Długopis Montblanc Writers Edition Homage to Robert Louis Stevenson
Długopis Montblanc Writers Edition Homage to Robert Louis Stevenson

4 140,00 zł

Cena regularna: 4 600,00 zł

Najniższa cena: 4 600,00 zł
szt.
Długopis Pininfarina Time Capsule edycja limitowana
Długopis Pininfarina Time Capsule edycja limitowana

2 990,00 zł

Cena regularna: 3 390,00 zł

Najniższa cena: 3 390,00 zł
szt.
Długopis Montblanc Muses Marilyn Monroe Pearl
Długopis Montblanc Muses Marilyn Monroe Pearl

3 750,00 zł

Cena regularna: 4 030,00 zł

Najniższa cena: 4 030,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EPIORA.PL

prowadzonego przez firmę Holimex sp. z o. o. z siedzibą mieszczącą się przy ul. Wrocławskiej 17/4 w Poznaniu

§ 1

1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.epiora.pl (zwanego dalej „Sklepem”).

2. Sklep prowadzony jest przez Holimex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej „Sprzedawcą”), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000188721, adres: ul. Wrocławska 17/4, 61838 Poznań, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP: 7780047600, REGON: 630528555.

3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „konsumencie” rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie ze znaczeniem pojęcia „konsument” wynikającym z art. 221 Kodeksu cywilnego).

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Autopay S.A..

§ 2

1. Strona internetowa, pod której adresem prowadzony jest Sklep, działa w technologii PHP.

2. Do przeglądania ofert Sklepu i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer 7 lub nowszą, Mozilla Firefox 3.6 lub nowszą, Google Chrome, Opera 10 lub nowszą lub inną zgodną ze standardami wskazanych przeglądarek.

3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość przerw w funkcjonowaniu Sklepu z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności naprawczych i konserwacyjnych.

§ 3

1. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.epiora.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

3. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy wskazywane są na ekranie koszyka, przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

5. Produkty opatrzone informacją „na zamówienie” i "oczekujemy na dostawę" nie są dostępne w ciągłej sprzedaży. W celu zakupu takiego produktu klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia.

§4

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji, polegającej na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

2. Rejestracja wymaga podania za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przynajmniej następujących danych: adres e-mail, nazwa użytkownika (login), hasło, imię i nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, województwo, telefon.

3. Klient może w każdej chwili usunąć konto użytkownika.

§ 5

1. Po zalogowaniu (przy użyciu danych wskazanych przy rejestracji) klient dokonuje zakupów przez umieszczenie produktów w koszyku i potwierdzenie zamówienia.

2. Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin (w dni robocze).

3. W razie braku możliwości potwierdzenia zamówienia z powodu podania przez klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych, zamówienie nie będzie realizowane.

4. W przypadku wyboru przez klienta opcji płatności przelewem zamówienie realizowane jest po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy (wskazany w § 6 Regulaminu).

5. Towary wysyłane są pod wskazany przez klienta adres za pośrednictwem paczkomatów InPost, przesyłki kurierskiej InPost lub udostępniane do osobistego odbioru przez klienta w sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Wrocławska 17/4 (wejście od ul. Gołębiej), 61-838 Poznań.

6. Towary wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia (z wyjątkiem towarów dostępnych na zamówienie). W razie opóźnienia Sprzedawcy konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. W przypadku braku wystarczającej ilości towaru w magazynie klient zostanie niezwłocznie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.

9. Newsletter – korzystanie z Newslettera ma miejsce po wcześniejszym wpisaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który na które przesyłane będą kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Zapisanie się ma również miejsce poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie tworzenia Konta oraz składania Zamówienia. W momencie utworzenia konta oraz sfinalizowania zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Newsletter w formie usługi elektronicznej świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisać się z Newslettera w drodze przesłania stosownego żądania do Usługodawcy. Ma to miejsce w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@epiora.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wrocławska 17/4, 60-316 Poznań.

§ 6

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad.

2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Jeżeli klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia.

5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 7

1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą pod adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2. Regułę wyrażoną w zdaniu poprzedzającym stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

2. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

3. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy klientowi.

6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ustępie poprzedzającym.

7. W terminach określonych w ustępie poprzedzającym klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

§8

1. Przy składaniu zamówienia klient wybiera jeden z następujących sposobów płatności:

a) płatność gotówką (przy osobistym odbiorze towaru w sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Wrocławska 17/4, wejście od ul. Gołębiej, 61-838 Poznań);

b) płatność gotówką przy odbiorze towaru (pocztowa przesyłka pobraniowa);

c) przedpłata przelewem tradycyjnym na wskazany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy: Dane posiadacza rachunku: Holimex sp. z o. o., ul. Wrocławska 17/4, 61-838 Poznań Nr rachunku: 68 1090 1346 0000 0001 0475 1123 Bank: Santander;

d) przedpłata przelewem w trybie online z wykorzystaniem systemu szybkich płatności internetowych Autopay S.A.;

e) kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

f) poprzez system odroczonych płatności online Paypo Sp. z o. o..

2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 9

1. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym do składania reklamacji, właściwy jest adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

2. W sprawach, w których nie jest wymagane złożenie oświadczenia w szczególnej formie, kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest także pod adresem e-mail: sklep@epiora.pl .

3. Adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu właściwy jest także do dokonania zwrotu towaru w sytuacji, gdy zwrot jest następstwem wykonania przez kupującego uprawnienia do odstąpienia od umowy.

§ 10

1. W przypadku zakupów dokonywanych przez konsumenta, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zakupionego towaru. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. W razie odstąpienia od umowy konsument powinien niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy zakupiony towar, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi uiszczoną cenę oraz koszty dostawy nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 11

1. Podanie Sprzedawcy danych osobowych klienta jest dobrowolne. Dane te zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą przekazywane osobom trzecim. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

2. Administratorem danych jest Sprzedawca.

§ 12

1. Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych od 25 grudnia 2014 r. i zastępuje w odniesieniu do takich umów poprzedni regulamin.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują bezwzględnie wiążące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

załączniki:

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Holimex Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000188721, adres: ul. Wrocławska 17/4, 61-838 Poznań, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP: 7780047600, REGON: 630528555, e-mail: sklep@epiora.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

Holimex Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 17/4

61-838 Poznań

e-mail: sklep@epiora.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): .................................................................................................................................................... - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): .....................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ......................................................................................

- Adres konsumenta(-ów): ......................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: .....................................

* - niepotrzebne skreślić

 

Płatności Shoper

Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Podaj nam swój adres e-mail, a otrzymasz od nas informacje o nowościach i promocjach piór wiecznych, długopisów i akcesoriów dostępnych w naszym sklepie.

Sklep: ul. Wrocławska 17/4 (wejście od ul. Gołębiej) - 61-838 Poznań

KONTAKT: sklep@epiora.pl tel: 61 852 11 79 | PN-PT 10:00-18:00, SOB 10:00-14:00

FACEBOOK  INSTAGRAM  PINTEREST

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl